Monitor Online:  

Respons: dé bron van evenementeninformatie in Nederland » Belang

Belang

Publieksevenementen naar Belang

De definitie van een publieksevenement luidt:

“Een evenement is een georganiseerde, verplaatsbare gebeurtenis, bijgewoond door een verzameling mensen, die zich daarvoor in een bepaald tijdvak en in een inrichting of op een terrein bevindt of beweegt.”

Bron: Respons

Evenementen zijn er in alle soorten en maten. Het is vanuit diverse oogpunten interessant om aan te kunnen geven wat de aantrekkingskracht is van een evenement. Daarbij heeft de branche behoefte aan een eenduidige maatstaf, zodat er onderling uitwisselbare gegevens worden gerealiseerd.

Als algemeen uitgangspunt geldt: naarmate een evenement meer aandacht (bezoekers en media) weet te genereren in kringen die verder van het evenement af liggen, des te groter het belang.

De vijf categorieën die het belang van een evenement aangeven zijn:

 • internationaal belang
 • nationaal belang
 • regionaal belang
 • gemeentelijk belang
 • plaatselijk/-buurtbelang

Daarbij kan worden gesteld dat een evenement van internationaal belang in principe meer effect kan creëren op economisch gebied, imago en uitstraling, dan een evenement van nationaal of regionaal belang.

 

PUBLIEKSEVENEMENTEN NAAR BELANG

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opm: jaarlijks terugkerende evenementen

Minimaal 5.000 bezoeken
Peiljaar: 2009

Richtlijnen

Om te kunnen bepalen tot welke categorie belang een evenement behoort, kunnen twee variabelen worden gebruikt:

 • de herkomst van de bezoekers
 • de mediadruk/-aandacht van het evenement

In overleg met diverse marktpartijen zijn criteria opgesteld omtrent herkomst van de bezoekers van evenementen en beurzen. De maatstaf voor mediadruk (MediaBereikEenheden, MBE’s) is door Respons bepaald op basis van reeds bestaande gegevens.

Internationaal belang (ca. 20  jaarlijks terugkerende evenementen per jaar):

Om tot de categorie internationaal belang te behoren, moet een evenement voldoen aan de volgende twee criteria:

 • Minimaal 10% van de bezoekers is specifiek, van buiten Nederland, naar het evenement gekomen.
 • In de internationale media heeft het evenement minimaal 5 MBE’s gegenereerd.

Nationaal belang (ca. 900 jaarlijks terugkerende evenementen per jaar):
Om tot de categorie nationaal belang te behoren moet een evenement voldoen aan de volgende twee criteria:

 • Minimaal 10% van de bezoekers is specifiek, van buiten de regio, naar het evenement gekomen
 • In de nationale media heeft het evenement minimaal 5 MBE’s gegenereerd.

Regionaal belang (ca. 1.400 jaarlijks terugkerende evenementen per jaar):

Om tot de categorie regionaal belang te behoren moet een evenement voldoen aan de volgende twee criteria:

 • Minimaal 10% van de bezoekers is specifiek, van buiten de gemeente, naar het evenement gekomen.
 • In de regionale media heeft het evenement minimaal 5 MBE’s gegenereerd

Gemeentelijk belang
Om als gemeentelijk geclassificeerd te worden, trekt een evenement minimaal 91% van de bezoekers uit de gemeente waar het evenement plaatsvindt.

Plaatselijk/buurtgericht:
Om als plaatselijk/buurtgericht geclassificeerd te worden trekt een evenement minimaal 91% bezoekers uit de buurt of wijk waar het evenement plaatsvindt.

Toelichting

Herkomst van de bezoekers

Onderzoeksgegevens van bezoekers van evenementen vormt het uitgangspunt bij deze variabele. Dat betekent dat uit onderzoek onder bezoekers naar voren moet komen:

 • waar de bezoeker vandaan komt (postcode, plaats en of land)
 • of de bezoeker specifiek voor het evenement is gekomen

Indien dergelijke gegevens ontbreken, kan gebruik worden gemaakt van:

 • algemene gegevens over het publieksprofiel van het betreffende genre (o.a. jazzfestivals)
 • gegevens van vergelijkbare evenementen (naar bereik, regio, doelgroep)

Met buitenlandse bezoekers wordt bedoeld: bezoekers die niet in Nederland woonachtig zijn en met het specifieke doel het betreffende evenement te bezoeken naar Nederland zijn gekomen.

Met bezoekers van buiten de regio worden bezoekers bedoeld die niet in de regio waar het evenement wordt georganiseerd woonachtig zijn en met het specifieke doel het betreffende evenement te bezoeken naar de betreffende evenementenlocatie(s) zijn gekomen. Voor de begrenzing van de betreffende regio wordt de gemiddelde straal van een Nederlandse provincie aangehouden, dit is 33 km. De locatie van een evenement wordt hierbij als middelpunt genomen. Dit betekent dat een evenement voldoet aan het criterium ‘nationaal belang’, als minimaal 10% van de bezoekers op een afstand van meer dan 33 km van de (hoofd)locatie van het evenement woont.

Met bezoekers van buiten de gemeente worden bezoekers bedoeld die niet in de gemeente waar het evenement wordt georganiseerd woonachtig zijn en met het specifieke doel het betreffende evenement te bezoeken naar de betreffende gemeente zijn gekomen.

Het percentage buitenlandse, nationale of regionale bezoekers is vastgesteld op 10%. Dit percentage loopt in de pas met de internationale regels voor internationale beurzen zoals vastgesteld door de UFI (Union Foires International), de internationale associatie van beursorganisaties. Het percentage ligt tevens in het verlengde van het advies van de NMA uit 1998 dat, op basis van een rapport van Mc Kinsey & Company Inc., ook tot het percentage van 10% kwam.

EvenementenBelang