Monitor Online:  

Respons: dé bron van evenementeninformatie in Nederland » Evenementendefinities

Evenementendefinities

Evenementenschijf

 

 

Definitie

In Nederland vinden op jaarbasis, bij benadering, circa vijf miljoen evenementen plaats. We hebben het hier over het begrip ‘evenementen’ in de ruimste zin van het woord. Wat is eigenlijk een evenement en op welke wijze kunnen evenementen onderverdeeld worden?

Er zijn tal van verschillende definities van het begrip ‘evenement’ in omloop. De meest eenvoudige is terug te vinden in ‘De Dikke van Dale’: ‘publieke gebeurtenis’, een ‘happening’. Wel kort, maar wellicht iets te kort door de bocht.

Veel gemeenten en andere (semi-)overheidsinstanties gebruiken de definitie uit de (model)-Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 2:24: ‘Elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’. De APV definitie maakt daarbij uitzonderingen voor o.a. bioscoopvoorstellingen en betogingen.

Het bestaan van meerdere definities heeft vooral te maken met het doel waarvoor ze zijn opgesteld. Uit die verschillende definities is een aantal relevante elementen te halen die ons inziens opgenomen kunnen worden in een zo’n breed mogelijke definitie van het begrip ‘evenement’:

De definitie van een evenement luidt:

“Een evenement is een georganiseerde, verplaatsbare gebeurtenis, bijgewoond door een verzameling mensen, die zich daarvoor in een bepaald tijdvak en in een inrichting of op een terrein bevindt of beweegt.”
Bron: Respons

De twee lagen van de Evenementenschijf® zijn:

  1. Vorm
  2. Inhoud

Laag 1: Vorm

Het onderscheid naar vorm is de basis van de nieuwe classificatie en dat levert gelijk een belangrijk winstpunt op. Want alhoewel het algemene beeld is dat het begrip ‘evenementen’ een containerterm is met vele soorten verschillende evenementen, is het aantal (basis)vormen feitelijk relatief beperkt:

Respons onderscheidt tien vormen van evenementen. Het beperkte aantal evenementenvormen vloeit voort uit de scheiding van inhoud en de vorm van een evenement. Ter illustratie: de term ‘beurs’ zegt alleen iets over de vorm van een evenement, maar niets over de inhoud. De inhoud kan namelijk variëren van ICT tot tuin & interieur. Idem voor ‘festival’, het kan over beeldende en podiumkunsten gaan, maar ook over oldtimers, bier of luchtballonnen.

De evenementenvormen zijn door Respons voorzien van definities en afbakeningen. Daarvoor heeft Respons zich zo veel mogelijk gehouden aan de gangbare, reeds bestaande definities die het resultaat zijn van gemaakte afspraken tussen betrokken partijen of brancheorganisaties.

Waar definities niet bestonden heeft research en afstemming met externe experts plaats-gevonden.

1. Beurs
Een evenementenvorm waarbij bedrijven uit één of meerdere sectoren exposeren met het doel te verkopen en/of informatie te verschaffen. Er zijn twee soorten beurzen: vakbeurzen waar zakelijke bezoekers komen en publieksbeurzen die zich richten op consumenten. (Bron: CLC-Vecta, 2007)

2. Markt
Een evenementenvorm waarin deelnemende winkeliers, marktlui of particulieren in een kraam of stalletje hun ‘waar’ verkopen. Tevens is er gelegenheid voor ambachtslieden en marktlui om demonstraties te geven.

3. Voorstelling/concert
Een evenementenvorm waarbij één artiest of groep optreedt. Ook een optreden met een voorprogramma valt onder deze definitie.

4. Tentoonstelling/expositie
Een evenementenvorm waarbij één of meerdere personen of organisaties objecten tonen (bijvoorbeeld kunstwerken) voor een publiek

5. Festival
Evenementenvorm waarbij de kern wordt gevormd door een aantal (tenminste twee) van opeenvolgende programma-onderdelen, zoals voorstellingen/concerten, exposities of ambachten.

6. Parade
Een evenementenvorm die uit een optocht van mensen bestaat, al dan niet in kostuums, maar ook in combinatie met o.a. vloten/boten, voertuigen, dieren en bloemen. Die laatste vorm wordt vaak ‘corso’ genoemd.

7. Wedstrijd
Een wedstrijd is een evenementenvorm, waarin meerdere partijen trachten één of meerdere tegenstanders te overwinnen, of te bewijzen dat zij beter zijn in een discipline dan de andere partij of partijen. Er zijn ter zake deskundigen in de vorm van een jury of scheidsrechters, die het verloop van de wedstrijd toetsen aan tevoren opgestelde regels.

8. Presentatie
Evenementenvorm die uit een mondelinge toelichting (of: betoog, voordracht of lezing) bestaat, bijvoorbeeld van de resultaten van een onderzoek. Bij een presentatie wordt vaak gebruik gemaakt van audiovisuele ondersteuning (oa. PowerPoint, Keynote of Prezi).

9. Vergadering/debat
Evenementenvorm waarbij meerdere mensen – meestal op een fysieke locatie – met elkaar van gedachten wisselen. Een debat is een vorm van vergaderen waarbij er voor- en tegenstanders over een bepaald onderwerp met elkaar discussiëren.

10. Congres
Evenementenvorm die bestaat uit een verzameling van andere vormen, zoals presentatie(s), vergadering(en) en debat(ten). Vaak wordt gebruik gemaakt van een gemeenschappelijk thema of onderwerp.

Laag 2

De ‘oude’ categorie-indeling van Respons (Beeldende Kunst, Podiumkunsten, Sport, Maatschappij/sociaal/cultuur) had alleen betrekking op openbare evenementen en bestond op subniveau uit een mengelmoes van vorm- en inhoudscategorieën. Door de herindeling van de classificatie en de ontwikkeling van de Evenementenschijf® is de volgende indeling naar hoofdcategorieën vastgesteld:

A. Sport

B. Kennis & Economie

C. Lifestyle

D. Kunst

Laag 2 van de nieuwe evenementenclassificatie gaat alleen over de inhoud van het evenement, niet over de vorm. Iedere hoofdcategorie bestaat uit een groot aantal subcategorieën, die tegelijkertijd ook fungeren als ‘tags’.